Jump to content

Michael34

Members
 • Posts

  15
 • Joined

 • Last visited

Michael34's Achievements

Newbie

Newbie (1/7)

0

Reputation

 1. Sorry i am square-headed sometimes. I will learn and try again. Thank you for your hints Lucy and dsonesuk
 2. Tezzo: I have tried your code and replaced the url, but without results, thank anyway for your interest and effort. dsonesuk: I know that i must add a DIFFERENT file clled something.css but that also doesn't solve the matter I wonder if there is any way to solve the problem
 3. I have looked on tutorials. Here is my new #section{ position: absolute; width: 1386px; height:1496px; background-color:transparent; h1{Font-family:"IM Fell English"; color:black; font-size: 18px;text-align:justify;> <img>:(URL=http://s1056.photobucket.com/user/gonzalo_gomez_fernandez1/media/pergaminos%20en%20blanco1_zpscecz9grg.png.html][IMG]http://i1056.photobucket.com/albums/t365/gonzalo_gomez_fernandez1/pergaminos%20en%20blanco1_zpscecz9grg.png(/IMG)(/URL)</img> } (still not working) code:
 4. This is my code: #section{ h1{Font-family:"IM Fell English"; color:black; font-size: 18px;background-color:white;text-align:justify;> width:1440px; float:left; padding:5px; <div style="background-color:transparent;background-repeat:no-repeat;background-position:left top; background-size:1400px 2400px; background-image:url("http://i1056.photobucket.com/albums/t365/gonzalo_gomez_fernandez1/images_zpswxcfc86w.jpg")></style>} Help would be greatly appreciated. Thanx in advnce...
 5. I just wonder why this page: http://atheniancorner.comlu.com/Atheniancorner/%dcber%20Politik.html and this other, with exactly the same code except for its contents, doesn't show special characters for german, but a question tag: http://atheniancorner.comlu.com/Atheniancorner/Erste%20S%e4tze%20auf%20Griechisch.html For some unexpected reason, i can't validate the code of the failing webpage :'(
 6. Thanks but i am glad with my own solution. A million thanks for your useful hints!!
 7. I got it! Here is my code: <style>#header{ position: absolute; width: 1430px height: 50px; background-color:black; color:white; top: 0px; right:0px; left:0px; align: fixed; text-align:center; padding:5px;} http://atheniancorner.comlu.com/Atheniancorner/Advanced%20%28Thucydides%29.html Thank you for support and i hope this works also for Nati323!! =)
 8. <!DOCTYPE html><html><style>#header{ background-color:black; color:white; text-align:center; padding:5px;#section{ @font-face { font-family: Cyprus; src: url('http://atheniancorner.comlu.com/Cyprus_21-webfont.woff'); body{"font-family:Cyprus, serif""color:black""background-color:white"} h22{Font-family:Cyprus; color:black;background-color:white;text-align:left;} width:1440px; float:left; padding:0px; }<head><div id="header"><h2>ATHENIAN CORNER</h2></div> </head> <br /></div><br /><br /><br /><meta charset="UTF-8"><div id="section"><td style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-bJJtddlw9U8/VN9ft-4YweI/AAAAAAAAAtc/sY7wGDX0BQA/s1600/Thucydides_pushkin01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-bJJtddlw9U8/VN9ft-4YweI/AAAAAAAAAtc/sY7wGDX0BQA/s1600/Thucydides_pushkin01.jpg" height="400" width="287" /></a></td></tr><h22>suggra/yw to*n po/lemon tw8n )Ibh/rwn kai* (Romai/wn, eu)qe/wv a)rxo/menov e(stame/non, a)f ) ou[ summaxh/santev toi=v Karxhdoni/oiv me/xri pa/shv th=v )Ibhri/av u(feime/nhv ta* o3pla kate/qento.<br />akma/zontov tou= si/tou e)n toi=v a)groi=v mesoume/nou qe/rouv bia/zontai oi( Peloponnh/sioi a3ma toi=v summa/xoiv th*n di/odon dia* tou= (Elikw=nov o1rouv kai* parabohqou=si me/xri )Axarnw8n.<br />periousi/an si/tou e1xontev kai* th=v no/sou pepaume/nhv oi( )Aqhnai=oi ou)k e)pau/santo polemou=ntev, kai* e1ti paraskeuh*n pe/mpousin ei)v Sikeli/an.<br />(H nu=n )Ibhri/a kaloume/nh fai/netai pa/lai oi)koume/nh, e1ti pro* tw8n Keltw8n kai* tw*n )Ibh/rwn kaloume/nwn, kai* tw8n ta* no/mima kai* th*n glw=ttan tou/twn e)xo/ntwn, to* de e1qnov e)kei/nwn tw_n proshgoreume/nwn Keltibe/rwn.<br />Foi/nikev ga*r kai* meta* tou/touv oi( 3Ellhnev e)xrhmati/zonto dedhmiourghme/na e1rga a)nti* xrhma/twn e)k palaiou=, a)lla* palaite/rw tau/thn xw/ran a1lloi kai* w|1khsan.<br />ou)k e1xomen ei)pei=n apo* ti/nov xro/nou th*v futei*av kai* th=v kthnotrofi/av a)rca/menoi e9pau/santo biou=ntev a)po* th*v qhrei/av kai* th*n sullogh*n karpw8n w{n h( gh= au)th* e1fere.<br />thkmairo/menov tolmw8 ei)pei=n o3ti th*n a)rxh*n a)tei/xistoi kai* spora/dev w|!koun ta* a1ntra, e1peita puqo/menoi th*n a)ci/an tw8n meta/llwn w{n h( gh= a)nedi/dou kai* a(millw/menoi th=v e)mpori/av e3neka pro*v e)kei/nouv h1rcanto teixi/zein ta*v po/leiv kai* polemei=n a)llh/loiv, a3ma te kai* qhsauri/zontev xrh/mata, e)n o)xuroi=v xwri/oiv fulatto/menoi tou*v a)ei* polemi/ouv, e)pibouleu/ontav kai* toi=v o(mofu/loiv.<br />w9/ste a)ei* e)pibouleu/ontev a)llh/loiv ou)de*n koino*n e1rgon fai/nontai su/mpantev a3ma e)rga/sasqai me/xri ou[ oi( Karxhdo/nioi kai* (Romai=oi e)pefa/nhsan.<br />o( mu=qov shmai/nei o3ti )Eli/sa, biasqei=sa e)pi* xrh/masi gamhqh=nai Sixe/w| w|{ mh* h)ra=to u(po* Pugmali/wnov tou= a)delfou=, kai* a)polome/nou tou* numfi/ou u(po* tw8n e(tai/rwn Pugmali/wnov, e1fuge a)po* Tu/rou fe/rousa to*n qhsauro*n tou* a)ndro*v kai* die/pleuse ei)v th*n )Afrikh*n o3pou e1ktise th*n nu=n Karxhdo/na kaloume/nhn po/lin.meta* tou=to oi( Karxhdo/nioi h(millw8nto pe/mpontev a)poiki/av ei)v th*n )Ibhri/an toi=v Turi/oiv, kai* xruso/n te kai* a1rguron kai* xalko*n diapratto/menoi a)po* th=v xw/rav a)nti* mh* a)cioxrewte/rwn e)rgasiw8n.<br />ou)x o3ti lepto/gewv, a)lla* baqei=a h]n h( gh= kai* eu1forov, h3n oi( 1Arabev polloi=v u3steron e1tesi e)karpw/santo, th*n baqi/sthn, th*n peri* th*n Baitikh/n legome/nhn.<br />a)lla* peri* tw8n ei)v )Ibhri/an e)kpleusa/ntwn oi( Fwkei=v e)k Massali/av th=v Keltikh=v a)pw|&kisan to* )Empo/rion korufai=on kai* o)li/gav e(te/rav po/leiv.<br />oi( Keltoi* oi( e)n th|0 )Ibhri/a| ma/lista h3ptonto th=v kthnotrofi/av, oi( d ) 1Ibhrev a)ntepoiou=nto th=v e)rgasi/av.<br />suggnw/mhv teu/cesqai para* tw8n a)nagnwsome/nwn th*n e)mh*n su/ntacin e)lpi/zw e)pi* tai=v e)ni/ote pare/rgoiv kai* a)niarai=v paraba/sesi a)po* tou= kefalai/ou th=v parou/shv pro* ofqalmw8n susta/sewv.<br />)Anni/bav o( e1ndocov strathgo*v e)pi* au)toi=v toi=v i(eroi=v w1mose tw|8 patri* dw/deka mo/noiv e1tesi gegonw*v timwrei=n tou*v (Rwmai/ouv e)pi* th|= a)nhke/stw| o)rgh|= tou= patro*v pro*v e)kei/nouv.<br />Kai* perilabw*n au)toi=v e)le/fasi Keltou*v, Libu/av, Baliarei=v, 1Ibhrav kai* au)tou*v tou*v Karxhdoni/ouv stratiw&tav e(ni* sto/lw| e)ph/negke po/lemon ei)v au)th*n th*n )Itali/an.<br />nikh=sav e)n Ka/nna| tou*v (Rwmai/ouv kai* poliorkh*sav (Rw/mhn kai* de/ka e1th strateusa/menov e)n )Itali/a| te/lov stratia=v (Rwmai/wn ei)v au)th*n th*n Karxhdo/na pemfqei/shv kai* th=v gerousi/av bohqei=n keleusa/shv kai* a)nakalou/shv u(po* Skhpi/wnov e)nikh/qh e)n )Afrikh|= kai* e1fuge e1ti zw8n. Karxhdw_n me/xri e)da/fouv ska/ptetai u(po* (Rwmai/wn. te/lov )Anni/bav teleuta=|, le/getai u(po* farma/kou.<br />a)po* th=v kaloume/nhv Ne/av po/lewv e)n )Ibhri/a|, kai* Karxhdo/nov prosagoreuqei/shv, a)rca/menoi oi( Karxhdo/nioi th*n )Ibhri/an skedo*n a3pasan e)da/masan, me/llontev xrh/sesqai toi=v e)pixwri/oiv w9v biasqei=sin e)pikouri/oiv e)pi* (Rwmai/ouv, e1rgw| dou/loiv. te/lov poliorkou=si Zaka/nqhn summaxi/da ou]san (Rwmai/oiv, o3per a)rxh* e)ge/neto tou= pole/mou, tri/tou kai* e)sxa/tou Karxhdoni/wn kai* (Rwmai/wn.<br />au)ti/ka oi( (Rwmai=oi e)kba/ntev e)k tw8n new8n ei)v )Empo/rion a)rca/menoi summaxi/an sunti/qentai toi=v e)pixwri/oiv, w9/ste pau/ein tou*v Karxhdoni/ouv th=v e)piboulh=v.<br />diw&rize o( 1Ibhr potamo*v ta* (Rwmai/wn kai* Karxhdoni/wn kata* ta*v sponda*v, me/xri oi( Karxhdo/nioi prose/ballon Zaka/nqhn, a)poiki/an ou]san tw8n Zakunqi/wn.<br />oi( (Rwmai=oi a)nqu/patoi oi( e)n )Ibhri/a| pleone/ktai o1ntev deka/thn a)ph|/toun tou= qerismou= kai* dw8ra pare/labon para* tw8n e)pixwri/wn a)di/kwv. h( su/gklhtov tw8n (Rwmai/wn tau=ta ei)dui=a e1qeto no/mouv i3na pau/seian tau=ta ta* e1qh.<br />Lousitanoi* de* kai* pra/gmata pare/sxon toi=v (Rwmai/oiv. a1rxontev tine*v e)pole/moun e)kei/noiv a)a/ptw| qumw|8, me/xri Ou)iria/tov polhmh/sav a)parata/ktwv kai* nikh/sav au)tou*v polla*v mikra*v kai* a)e/lptouv ni/kav u(po* tw8n e(autou= e(tai/rwn a)pw&leto.<br />e1peita Kelti/bhroi kai* h( kuri/a po/liv au)tw8n, Nomanti/a, a)nqe/stasan polu/ponon po/lemon (Rwmai/oiv, kai* h( Nomanti/a a)nte/sxe a)ndreiw/tata e3wv, a)peirhko/tev th=v swteri/av a)pe/kteinan pa/ntev sfa=v au)tou*v kai* ta* te/kna. teleuthko/tov ou]n tou= pole/mou, h( po/liv kateska/fqh ei)v e1dafov.<br />Kai* e)n tw|8 e)ndh/mw| pole/mw| Kai=sar e)pole/mhse toi=v stasiazome/noiv pro* Pomphi+/ou kai* e)ni/khse au))tou*v peri* Mou/nda|.<br />te/lov Au)/goustov ufh=ke )Astou/rav kai* Kanta/brouv, meta* diako/sia e1th sunexou=v pole/mou e)n )Ibhri/a|.<br /></h22></div></html><br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://atheniancorner.comlu.com/Atheniancorner/Intermediate%20II%20Greek.html" target="_blank"><img alt="http://atheniancorner.comlu.com/Atheniancorner/Intermediate%20II%20Greek.html" border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-IHP8zvER6QY/VOTwBqdrQFI/AAAAAAAAAts/zSuWhTrLE5o/s1600/Back.png" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://atheniancorner.comlu.com/Atheniancorner/Advanced%20%28Xenophon%29.html" target="_blank"><img alt="http://atheniancorner.comlu.com/Atheniancorner/Advanced%20%28Xenophon%29.html" border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-nrAo8DML1R8/VOheiQ8egsI/AAAAAAAAAuw/0kMCsbuLMfs/s1600/Forward.png" /></a></div><br /><h2><a href="http://www.divshare.com/download/26803209-585">Download font </a></h2><br /><a href="http://atheniancorner.comlu.com/Atheniancorner/Lexicon.html" target="_blank"><span style="font-family: inherit;">Lexicon</span></a><br /></body></html><br /><div style="text-align:center; margin:0px; padding:0px; width:220px;"><embed src="http://rd.revolvermaps.com/f/g.swf" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" wmode="window" allowscriptaccess="always" allownetworking="all" width="220" height="220" flashvars="m=0&i=3gj6ivse4v3&r=false&v=true&b=000000&n=false&s=220&c=ff0000"></embed><br /><img src="http://jd.revolvermaps.com/c/3gj6ivse4v3.gif" width="1" height="1" alt=""/><span style="font-size: 60%;"><a href="http://livetechnologybd.blogspot.com/2014/02/add-3d-visitor-counter-on-blog.html" target="_blank">Get this Widget</a></span></div><br /><br /><a href="http://www.000webhost.com/" onClick="this.href='http://www.000webhost.com/849162.html'" target="_blank"><img src="http://www.000webhost.com/images/banners/120x60/banner1.gif" alt="Web Hosting" width="120" height="60" border="0" /></a> Here is my complete code, mistakes can be image embedded, font-style with my greek font or perhaps the final links which are outside the html tag...I have made up all the rest just as it reads in the html tutorial....P.S. I don't know how to validate my code in notepad sorry for that
 9. Sorry, but zero-ing padding and/or margins result in disappearing the black rectangle. Thanks anyway. See what i am trying: <!DOCTYPE html><html><head><style>#header { font-fmily:"IM Fell English"; background-color:black; color:white; text-align:center; padding:0px;}</style></head><div id="header"><h1>ATHENIAN CORNER</h1></div>
 10. I have the same problem, my black rectangle, which i want to occupy the top of my page, allow unwanted white borders around my rectangle, even if i input margin-left etc to -2em. I want not white space between my rectangle and the "real" border of the page. Here is my html code: <header id="head" style:{background-color:black}><div class="container" style="text-align: center;background-color:black;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-doPbtdUaEl0/VQWQejg7isI/AAAAAAAAA0E/v-wLWVXV100/s1600/logotipo.png" imageanchor="1" style="; margin-right: -2em; margin-top: -2em"><img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-doPbtdUaEl0/VQWQejg7isI/AAAAAAAAA0E/v-wLWVXV100/s320/logotipo.png" /></a></div></header> Please help us both! thanks in advance...
 11. Thank you justsomeguy i got a friend's help and now my php script is working fine. I still have so much to learn!
 12. Any hint would be grealy appreciated
 13. <button onclick="myfunction()">Submit</button><?phpfunction myfunction(){ golbal $qual; if (document.getElementById('nota1').checked) { $qual++}; if (document.getElementById('nota2').checked) { $qual++}; if (document.getElementById('nota3').checked) { $qual++; echo "Your score is: $qual out of 30"}; else {echo "First check the answers you think correct"};}?> I don't understand why this php snippet (which i have included in a html with a form in it) is wrong. When i click "Submit" button nothing happens.
 14. It's a trial in order to the user to get qualification of an exam i want to publish
 15. <script>function myfunction30(qual){ golbal qual; if if(document.getElementById('nota30').checked) { qual++;}}var qualy=myfunction1(qual)+myfunction2(qual)+myfunction3(qual)+myfunction4(qual)+myfunction5(qual)+myfunction6(qual)+myfunction7(qual)+myfunction8(qual)+myfunction9(qual)+myfunction10(qual)+myfunction11(qual)+myfunction12(qual)+myfunction13(qual)+myfunction14(qual)+myfunction15(qual)+myfunction6(qual)+myfunction17(qual)+myfunction18(qual)+myfunction19(qual)+myfunction20(qual)+myfunction21(qual)+myfunction22(qual)+myfunction23(qual)+myfunction24(qual)+myfunction25(qual)+myfunction26+myfunction27+function28+funtion29+function30<button onclick="myfun()">Submit</button>;function myfun(){ window.alert("Your qualification is: "+qualy+"of 30");</script>
×
×
 • Create New...